תקנון ותנאי שימוש באתר

דף זה מפרט את תנאי השימוש ("תנאי השימוש") מדיניות הפרטיות ("המדיניות") לאתר האינטרנט שכתובתו www.Feasit.co.il ("השירות ") ו/או כל האתרים האחרים בבעלותם והפעלתם על ידי Feasit או 'קיוון אחר' בע"מ ("המפעיל " או "החברה"), www.feasit.co.il, וכל שם מתחם משני. אנו לוקחים את האחריות על המידע האישי שלך בכובד ראש. באמצעות שימוש בשירות, לרבות ביקור ו/או גלישה באתר ו/או תרומת תוכן, מידע, חומרים או שירותים אחרים באתר, הנך מסכים להיות מחויב להסכם זה. הנך נותן הסכמת לאיסוף ושימוש במידע בהתאם למדיניות זו. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או להחליף מדיניות זו על ידי פרסום גרסתו המעודכנת של הסכם זה באתר. באחריותך הבלעדית לבדוק מדיניות זו מעת לעת, לשינויים. המשך השימוש שלך בשירות, לאחר פרסום כל שינוי במדיניות זו, מהווה הסכמה וקבלת השינויים. תנאי שימוש אלה יחולו על כל משתמש בשירות.

 

איסוף המידע

אנו עשויים לאסוף ולעבד את המידע הבא אודותיך, על מנת לייצר עבורך את השירות ו/או מכל סיבה אחרת:

• מידע ( כגון השם והדואר האלקטרוני שלך, טלפון, או פרט אחר הנדרש לצורך ההתקשרות עימך) אשר תספק על ידי מילוי טפסים באתר,פרטי התחברות למערכת-  כגון סיסמא  וכל פעולה שבוצעה עם תהליך ההרשמה בחשבון ; כל העסקאות שבוצעו באמצעות השירות , ובכלל זה- במידה ונרשמת כמשתמש בשירות, הרשמה לניוזלטר שלנו, העלאת או הגשת כל חומר באמצעות האתר, בקשת מידע כלשהו  לרבות כתובות ה-IP , בקשה להתקשרות עמנו , לדוגמת דיווח על בעיה או כל הגשות אחרות מעורבות, או כל מידע שאתה מפרסם באתר בצורת הערות/תגובות או השתתפות בדיונים באתר.

שימוש במידע האישי שלך:

אנו לא נשתמש לרעה במידע האישי שאתה מספק. להלן התייחסותנו לשימושים נפוצים:

 • דיוור: אנו נשלח לך דואר אלקטרוני הקשור לפעולות האישיות אשר ביקשת לבצע דרך האתר ו/או מידע רלוונטי אחר,וכמו כן עבור ענייני פרסום כאלו ואחרים, במידה ונתת את הסכמתך לדבר.
 • שירותי צד שלישי: אנו נמנעים מפרסום בשמך לחשבונותיך האישיים במדיות חברתיות כגון: פייסבוק, טוויטר, או כל אתר צד שלישי, ללא רשותך.
 • טכנולוגיית  השירות: האתר יעשה שימוש ב'עוגיות' הדפדפן על מנת להקל על הזיהוי בכניסה לשירות. השימוש בקוד הכניסה וב'עוגיות', נעשה על ידנו בלבד. על ידי חסימה או מחיקת הנ"ל ייתכן שלא תוכל לנצל את מלוא יתרונות השירות שלנו.

 

תנאים

השרות יבצע בדיקה ו/או חישובים, ידניים או ממוחשבים לנתונים שיוזנו על ידי המשתמש ויספק את תוצאות הבדיקה ו/או מסמך בדיקה (להלן "התוצאות" או "הדו"ח") באמצעות משלוח דואר אלקטרוני, לפי הכתובת שהוזנה על ידך.

השירות שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטיכם האישיים, כנדרש בחוק וכאשר אנו סבורים כי החשיפה חיונית על מנת להגן על זכויותינו,ו/ או במקרה בו יש צורך לעמוד בדרישות החוק.

הנך אחראי על כל פעולותיך בחיבור עם המפעיל, ואינך יכול להחזיק את המפעיל אחראי לכל אי דיוק, ברירות מחדל ו/או תוצאות שגויות או לא מדויקות שבוצעו במסגרת השירות. השירות מספק חישובים לפי אלגוריתם המבוסס על הערכות ואינו מחויב לתוצאות חד-משמעיות, מחייבות, מבוססות, כאלו שניתן להסתמך עליהן בהחלטות עסקיות ו/או התאמה לשוק הנוכחי. יש לראות בתוצאות המוגשות לך כתרחיש אפשרי אחד מני רבים, וכמדד אפשרי להערכת היתכנות.

הנך מתחייב בזאת, כי לא תבצע באופן ישיר או עקיף: ניסיון להפקת קוד מקור כלשהו ו/או רעיונות ו/או אלגוריתמים של כל אחד מחלקי השירות בכל אמצעי פענוח, פירוק , הנדסה או באמצעות שינוי או תרגום, ליצור יצירות נגזרות של אחד מחלקי השירות ו/או כלל השירות כולל העתקה, השכרה, החכרה , הפצה, ו/או כל דרך אחרת להעברת הזכויות השמורות שאתה מקבל בשירות זה.

הנך מתחייב לעקוב אחר חוקים ותקנות בינלאומיים אלו: הנך מסכים בזאת שהשירות מכיל תוכן המסופק על ידי החברה, השותפים ו/או המשתמשים שלה, וכי התכנים עשויים להיות מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות , פטנטים , סודות מסחריים, או זכויות וחוקים אחרים. הנך מתחייב לציית ולשמור על כל זכויות היוצרים וזכויות משפטיות אחרות , מידע, ובמגבלות הכלולות בכל תוכן הנגיש דרך השירות . החברה רשאית לסיים ו/או לחסום את גישתך לשירות , ללא הודעה מוקדמת, דבר אשר עלול לגרום לאיבוד והשמדה כל מידע הקשור לחשבונך. במקרה של חסימת גישתך לשירות עקב פעילות הפוגעת בשירות מצידך – כל העמלות ששולמו לחברה לא יוחזרו.

הינך מתחייב שלא לפעול, במישרין או בעקיפין , באופן העלול לפגוע בשירות או במפעיל.

 תשלומים וחיובים

אנו גובים תשלום עבור שירותינו. כאשר הנך משתמש בשירות  בתשלום, יש לך ההזדמנות לבדוק ולאשר את השירות שהנך צפוי להיות מחויב עליו. שינויים בגובה חיובים עשויים להתרחש, מיד לאחר שאנו מספקים הודעה בכתב על ידי פרסום באתר. הנך אחראי לתשלום כל האגרות ומסים הקשורים לשימושך האישי בשירות .

הנך משחרר את החברה מכל האחריות לגבי התוצאות והתוכן שהשירות מספק למשתמשיו. הנך מכיר בעובדה, כי אין לחברה את החובה לנקוט בכל פעולה בנוגע לכל אחד מהבאים:

 1. קביעת אילו משתמשים זכאים לקבלת גישה לאתר.
 2. קביעת התכנים להם נחשפים משתמשים באמצעות האתר.
 3. בחינת השפעות תכנים אלו על משתמשים.
 4. אחריות לאופן בו יכולים משתמשים לפרש או להשתמש בתכנים.
 5. או באילו פעולות עשויים משתמשים לנקוט, כתוצאה מחשיפה לתכנים אלו.

החברה אינה מתחייבת בנוגע לאותנטיות הנתונים ו/או המידע שהיא מספקת. המפעיל אינו מציג מצג לגבי כל תוכן באתר ,והחברה אינה אחראית לדיוק, לקיום זכויות יוצרים, חוקיות, ההגינות של כל חומר הכלול בשירות, ומסופק על ידי המפעיל.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, מכל סיבה שהיא, וללא הודעה מוקדמת: לבטל, לדחות, להסיר, או להשעות את שירותיה; להסיר או לחסום כל משתמש או נתוני משתמש.

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרט על הסיבות לכל אחת מפעולות אלה. השירות ניתן ללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג , מפורשת או מרומזת , כולל אחריות זכויות קניין, שכירות והתאמה למטרה מסוימת ,וכל אחריות המשתמעת מכל ביטוי של ביצועים או שימוש במסחר, מוסרת בזאת מעל המפעיל.

החברה וספקי תוכן הכלולים בשירות לא מתחייבים כי: ( א)השירות יהיה מאובטח או זמין בכל זמן או מקום מסוים ; (ב) כי כל הבאגים, הפגמים או הטעויות יתוקנו; (ג ) כי כל תוכן או תוכנה בשירות או באמצעותו יהיה נקי בכל עת מוירוסים ו/או מרכיבים מזיקים אחרים, אם כי החברה תעשה כל מאמץ לשמור על אבטחת המידע באתר ועל ניקיונו מתוכנות בלתי הולמות; או (ד) החברה לא מתחייבת לסטנדרט מסויים של תוצאות השימוש בשירות.

שימושך בשירות הוא על אחריותך בלבד . התוכן המסופק על ידי המפעיל אינו בלעדי למשתמש, אינו מחויב  לדיוק ואינו מבוסס על הצלחות בפועל. החברה אינה ערבה לסודיות או פרטיות של כל תקשורת או מידע המועבר באתר. החברה לא תהיה אחראית לפרטיות של כתובות דואר אלקטרוני , פרטי רישום וזיהוי, שטח דיסק , תקשורת, מידע סודי או מסחרי , ו/או כל תוכן זכויות יוצרים אחר המאוחסן על הציוד של החברה , המועברים על גבי רשתות גישה על ידי האתר , או קשור בדרך אחרת עם השימוש שלך בשירות .

 

כללי ההתנהגות

החברה, עובדיה, חברות הבת שלה, מי מטעמה  או כל אחד משותפיה העסקיים, לא יוחזקו כאחראים לכל התחייבות שהיא, תביעות, הוצאות , לרבות שכר טרחת עורכי הדין והוצאות משפטיות אחרות, הקשורות במישרין או בעקיפין לשימושך או אי שימושך בשירות, או לגישתך לשירות ו/או לתכניו, ו/או מהאופן בו הנתונים שלך הוזנו, ו/או עקב הפרה שלתנאי השימוש, ו/או כל נזק שייגרם על ידך. בכל עניין הנוגע לשימושך בשירות בו תובא טענה כלשהי בפני החברה, תסייע ותשתף פעולה עם החברה כמידת הצורך. החברה שומרת לעצמה הזכות לתבוע כל נזק שייגרם לה עקב פעילות הגורמת נזק מצידך.

כתב ויתור אחריות

בשום מקרה לא יהיו החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או ספקי התוכן שלה ו/או שותפים אחרים ו/או מי מטעמה , אחראים על פי דין, נזיקין , רשלנות , או כל טענה משפטית או שוויונית אחרת הנוגעים לשירות, לבאגים , וירוסים , סוסים טרויאניים, או כל כשל אחר ( ללא קשר למקורם) . החברה לא תהיה אחראית לכל כישלון לבצע את התחייבויותיה , לרבות מכל סיבה שאינה בשליטה סבירה של החברה, לרבות , ללא הגבלה, כישלון או פגם טכנולוגי, אלקטרוני, או תקשורתי. החברה רשאית להמחות, להעביר או להאציל מזכויותיה וחובותיה ללא הסכמת משתמש.

פטור מאחריות החברה ו/או המפעיל

למען הסר ספק:

 1. המפעיל אינו מחויב לכל צורה של סודיות ; המידע המוכנס הוא באחריותך המלאה בכל מובן. המפעיל לא יהיה אחראי לכל צורה של דליפת מידע , אובדן, העתקה  או עיוות.
 2. המפעיל / השירות אינו אחראי לכל תוצאה, ( ללא יוצא מן הכלל)ו/או לכל נזק שנגרם למשתמש לרבות אובדן מידע, שיבושים בפעילות, כל צורה של כשל, או נזק כספי מכל סוג, כתוצאה משימוש בשירות.
 3. המפעיל אינו מתחייב לדיוק התוצאות שיוצגו בתוצרי השירות, והן מבוססות אך ורק על הערכה; התוצאות שיוצגו צריכות להיחשב כהמחשה של תרחיש אפשרי, ולא צריכות להיחשב כמחייבות או כנכונות בפעול . המפעיל אינו אחראי למימוש ו/או הערכה של הרעיון שהוצג ו/או לנזק או הפסד מכל סוג שהם שייגרמו עקב החלטות שביצע המשתמש /או מי מטעמו בעקבות שימוש בשירות.
 4. כל מידע אישי ו/או תוכן כלשהו שאתה מזין בשירות עלול לדלוף במקרה של פריצה לאתר או תקלת אבטחה ו/או טעות אנוש. עליך לנהוג בזהירות לפני שאתה חושף את המידע האישי שלך דרך מקומות הציבוריים אלה.
 5. המפעיל רשאי לשנות את הנתונים שהוזנו ע"י המשתמש בסעיפים מסוימים על-מנת לייצר חישוב המתקבל יותר על דעתו של המפעיל. כמו כן רשאי המפעיל לעשות שימוש במקרה בנתוני ברירת מחדל של השירות באופן שרירותי כדי לייצר חישובים רלוונטיים.
 6. מהרגע שהטופס נשלח אליך מהווה הדבר ראיה לאספקת השירות נשוא התשלום שבוצע על ידך.  אם הדו"ח או התוצאות שהן תוצרי השירות לא יישלחו אליך בתוך 14 ימי עסקים מאז מולא הטופס על-ידך, הינך רשאי לבקש את החזר כספי לסכום ששולם על ידך לדו"ח הבודד.
 7. הדו"ח יסופק בתוך 14 ימי עסקים לכל היותר.
 8. באפשרותך להגיש בקשה לביטול השירות בתוך 7 ימים ממועד הזמנתו באמצעות טופס יצירת הקשר באתר ההשירות, ובלבד שהדו"ח לא סופק לך עד מועד הגשת הבקשה לביטול. במקרה בו בוטל השירות – תחויב ב-5% מעלותו.
 9. הינך משחרר את השירות, החברה, נושאי תפקידים בה, עובדיה, סוכניה , או כל גורם מטעמה מאחריות לתביעות , נזקים, או דרישות מכל סוג, צפוי או בלתי צפוי, גלוי או סודי, הנובעים או קשורים בדרך כלשהי לשירות .

תנאי שימוש אלה הם כל ההסכם בינך לבין החברה בנוגע לשירות, כעת ובעתיד, כל עוד לא צוין אחרת.

מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

*המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך פונה לשני המינים במידה שווה.